Algemene Voorwaarden Neurensics BV

  31 – 8- 2021

  Dit zijn de algemene voorwaarden van Neurensics BV ("Neurensics BV"). Het adres van Neurensics BV is Nieuwe Achtergracht 129-B, Postbus 10728 , 1001 NK Amsterdam, met het KvK-nummer 52338843.

  Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via contact@neurensics.com, +31 (0)20 2200167 of per post: Neurensics BV, Nieuwe Achtergracht 129-B, Postbus 10728 , 1001 NK Amsterdam.

  Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

  Artikel 1 - Dienstverlening

  Onze dienstverlening bestaat uit marktonderzoek naar merk, marketing, reclame en communicatie.

  Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Neurensics BV en u (de "Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.neurensics.com.

  Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

  De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

  Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

  • Alle door Neurensics BV gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  • Als de Opdrachtgever aan Neurensics BV gegevens verstrekt, mag Neurensics BV ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

  Artikel 5 - Prijs

  • Neurensics BV mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  • Als Neurensics BV genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  • De prijs is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij expliciet anders vermeld.

  Artikel 6 - Betaling en incassokosten

  • Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
  • Als opdrachtgever niet op tijd betaald wordt hij gemaand.
  • Als Opdrachtgever de factuur niet binnen 30 dagen na maning betaald, is hij van rechtswege in verzuim.
  • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Neurensics BV.
  • De volledige vordering van Neurensics BV op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

  Artikel 7 - Contractsduur

  • Neurensics BV en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  • Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
   • Neurensics BV kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is zes maanden. Neurensics BV zegt op per aangetekende brief.
   • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van zes maanden. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
   • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

  Artikel 8 - Derden

  Neurensics BV mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

  Artikel 9 - Uitvoering opdracht

  • Neurensics BV zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Neurensics BV mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
  • Als Neurensics BV de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Neurensics BV verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Neurensics BV om de opdracht uit te voeren.
  • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Neurensics BV de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Neurensics BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Neurensics BV is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  Artikel 10 - Wijziging opdracht

  • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  • Neurensics BV kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Neurensics BV zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  • Neurensics BV mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

  Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

  • Neurensics BV mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  • Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  • Neurensics BV mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Neurensics BV dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

  Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

  • Als Neurensics BV de opdracht tussentijds opzegt, zal Neurensics BV zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Neurensics BV extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  • Neurensics BV mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
   • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

  Artikel 13 - Overmacht

  • Neurensics BV hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  • Neurensics BV kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  • Als Neurensics BV zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Neurensics BV het nagekomen deel factureren.

  Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

  • Alles dat Neurensics BV levert, blijft eigendom van Neurensics BV totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  • Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen, waaronder IP, van Neurensics BV veilig te stellen.
  • Als Neurensics BV zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Neurensics BV om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Neurensics BV deze terug kan nemen.

  Artikel 15 - Garanties

  • Neurensics BV garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
  • Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
  • Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Neurensics BV niets aan kan doen.

  Artikel 16 - Klachten

  • Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  • Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  • Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Neurensics BV de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Neurensics BV die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 17 - Aansprakelijkheid

  • Neurensics BV is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Neurensics BV.
  • Neurensics BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  • De aansprakelijkheid van Neurensics BV is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €5000,00.
  • De aansprakelijkheid van Neurensics BV is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Neurensics BV.

  Artikel 18 - Privacy Statement

  Neurensics BV neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in acht en werkt in overeenstemming met de richtlijnen van de ethische commissie van de afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Neurensics BV beschermt hierdoor uw persoonlijke gegevens, en die van deelnemende proefpersonen, goed. Gegevens van proefpersonen worden na verzameling direct ontkoppeld, of nooit gekoppeld verzameld, los van generieke informatie over geslacht, leeftijd (geboortejaar) en opleiding. Voor specifiek onderzoek zal hier een uitzondering op gemaakt kunnen worden, in dat geval zal de proefpersoon hier expliciet over geïnformeerd worden, en hier expliciet toestemming voor geven.

  Artikel 19 - Verjaringstermijn

  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Neurensics BV is één jaar.

  Artikel 20 - Vrijwaring

  • Opdrachtgever vrijwaart Neurensics BV voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Neurensics BV toerekenbaar is.
  • Als derden Neurensics BV aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  • Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Neurensics BV zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Neurensics BV, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  Artikel 21 - Geheimhouding

  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Neurensics BV alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  • Neurensics BV zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Neurensics BV optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, en offertes, en soortgelijke informatie van Neurensics BV niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

  Artikel 22 – Communicatie resultaten

  Als rapporten en adviezen worden gebruikt voor openbare publicatie met vermelding van de naam of beeldmerk ‘Neurensics’, en dit niet in Opdracht is besproken, moet Neurensics deze publicatie goedkeuren.

  Artikel 23 - Nietigheid

  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  Artikel 24 - Strijdige clausule

  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

  Artikel 25 - Toepasselijk recht

  Nederlands recht.

  Artikel 26 - Bevoegde rechter

  Rechtbank Amsterdam.

  Wij werken samen met

  uva-logoBEECKESTIJN-e1482136282645download  NIMA-LOGO1  NMSBA_logo-3Lid_van_DIN_MOA